Liga Primera

Nov 28, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 17
Nov 28, 2022 , 03:30 am IST FINISHED
Round 17
Nov 28, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 17
Nov 27, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 17
Nov 25, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 16
Nov 24, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 16
Nov 24, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 16
Nov 21, 2022 , 05:30 am IST FINISHED
Round 17
Nov 13, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 16
Nov 13, 2022 , 05:30 am IST FINISHED
Round 16
Oct 31, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 15
Oct 31, 2022 , 03:30 am IST FINISHED
Round 15
Oct 31, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 15
Oct 30, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 15
Oct 30, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 15
Oct 28, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 14
Oct 27, 2022 , 07:30 am IST FINISHED
Round 14
Oct 27, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 14
Oct 27, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 14
Oct 27, 2022 , 04:30 am IST FINISHED
Round 14
Oct 24, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 13
Oct 24, 2022 , 03:30 am IST FINISHED
Round 13
Oct 24, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 13
Oct 23, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 13
Oct 23, 2022 , 05:30 am IST FINISHED
Round 13
Oct 6, 2022 , 04:30 am IST FINISHED
Round 12
Oct 3, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 12
Oct 3, 2022 , 05:30 am IST FINISHED
Round 12
Oct 2, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 12
Oct 2, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 12
Nov 28, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 17
Nov 28, 2022 , 03:30 am IST FINISHED
Round 17
Nov 28, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 17
Nov 27, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 17
Nov 25, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 16
Nov 24, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 16
Nov 24, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 16
Nov 21, 2022 , 05:30 am IST FINISHED
Round 17
Nov 13, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 16
Nov 13, 2022 , 05:30 am IST FINISHED
Round 16
Oct 31, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 15
Oct 31, 2022 , 03:30 am IST FINISHED
Round 15
Oct 31, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 15
Oct 30, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 15
Oct 30, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 15
Oct 28, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 14
Oct 27, 2022 , 07:30 am IST FINISHED
Round 14
Oct 27, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 14
Oct 27, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 14
Oct 27, 2022 , 04:30 am IST FINISHED
Round 14
Oct 24, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 13
Oct 24, 2022 , 03:30 am IST FINISHED
Round 13
Oct 24, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 13
Oct 23, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 13
Oct 23, 2022 , 05:30 am IST FINISHED
Round 13
Oct 6, 2022 , 04:30 am IST FINISHED
Round 12
Oct 3, 2022 , 06:30 am IST FINISHED
Round 12
Oct 3, 2022 , 05:30 am IST FINISHED
Round 12
Oct 2, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 12
Oct 2, 2022 , 02:30 am IST FINISHED
Round 12